Pigiausi skrydžiai ir viešbučiai, auto nuoma Savarankiškų kelionių idėjos Naudingi patarimai keliautojams Čia - NE kelionių agentūra !!

Kelioninis lietuvių – ispanų kalbų žodynas

PAGRINDINĖS FRAZĖS

Sveiki! (neformaliai) – Hola (OH-lah)

Geros dienos – Que pase un buen día (keh PAH-seh un BWEHN DEE-ah)

Kaip Tu laikaisi? (neformaliai) – ¿Cómo estás? (KOH-moh ehs-TAHS?)

Kaip Tu laikaisi? (formaliai) – ¿Cómo está usted? (KOH-moh ehs-TAH oos-TEHD?)

Ačiū, gerai – Muy bien, gracias. (MOO-ee byehn, GRAH-syahs)

Kuo Tu vardu? (neformaliai) – ¿Cómo te llamas? (KOH-moh TAY YAH-mahs?)

Koks Tavo vardas? (formaliai) – ¿Cómo se llama usted? (KOH-moh SAY YAH-mah oos-TEHD?)

Mano vardas yra ______ – Me llamo ______ (MEH YAH-moh _____ )

Aš esu ______ – Yo soy ______ (YOH SOY ______)

Malonu – Encantado/a (ehn-kahn-TAH-doh/ehn-kahn-TAH-dah)

Malonu susipažinti – Mucho gusto. (MOO-choh GOOS-toh)

Prašau (maldauju) – Por favor (POHR fah-BOHR)

Ačiū – Gracias (GRAH-syahs)

Prašome – De nada (DAY NAH-dah)

Taip – Sí (SEE)

Ne – No (NOH)

Atsiprašau (kai norima atkreipti dėmesį) – Disculpe (dees-KOOL-peh)

Atsiprašau (už kažką) – Perdone (pehr-DOHN-eh)

Atleiskite (atleiskite, ar galėčiau..) – Permiso (pehr-MEE-so)

Atsiprašau (kažką padarius) – Lo siento (LOH SYEHN-toh)

Iki – Adiós (ah-DYOHS) / Hasta luego (AHS-tah LWEH-goh)

Aš truputį kalbu ispaniškai – Hablo un poco español. (ah-BLOH oon POH-koh eha-pah-NYOHL)

Aš nekalbu gerai ispaniškai – No hablo (bien) español (noh AH-bloh (byehn) ehs-pah-NYOL)

Ar kalbate angliškai? (neformaliai) – ¿Hablas inglés? (AH-blahs een-GLEHS?)

Ar kalbate angliškai? (formaliai) – ¿Habla usted inglés? (AH-blah oos-TEHD een-GLEHS?)

Ar čia yra kas nors, kas kalba angliškai? – ¿Hay alguien que hable inglés? (ai ahl-GYEHN keh AH-bleh een-GLEHS?)

Padėkite! (pagalbos šauksmas) – ¡Ayuda! (ah-YOO-dah!) / ¡Socorro! (soh-KOHR-roh!)

Labas rytas – Buenos días (BWEH-nohs DEE-ahs)

Laba diena / labas vakaras – Buenas tardes (BWEH-nahs TAR-dehs)

Labanaktis – Buenas noches (BWEH-nahs NOH-chehs)

Aš nesuprantu – No entiendo (NOH ehn-TYEHN-doh)

Ar galite kalbėti lėčiau? – ¿Podría usted hablar más despacio por favor? (poh-DREE-ah oos-TEHD ah-BLAHR MAHS dehs-PAH-syoh pohr fah-BOHR?)

Ar galite pakartoti? – ¿Podría usted repetirlo por favor? (poh-DREE-ah oos-TEHD reh-peh-TEER-loh pohr fah-BOHR?)

Kur yra tualetas? – ¿Dónde está el baño? (DOHN-deh ehss-TAH EHL BAH-nyoh?) / In Spain: ¿Dónde están los aseos? (DOHN-deh ehs-TAHN lohs ah-SEH-ohs)

PROBLEMOS

Palikite mane vieną – Déjame en paz. (DEH-hah-meh ehn PAHS)

Nelieskite! – ¡No me toques! (noh meh TOH-kehs!)

Aš iškviesiu policiją – Llamaré a la policía. (yah-mah-REH ah lah poh-lee-SEE-ah)

Policija! – ¡Policía! (poh-lee-SEE-ah!)

Stabdykite vagį! – ¡Alto, ladrón! (AHL-toh, lah-DROHN!)

Skubiai reikia pagalbos, rimtas atvejis – Necesito ayuda. (neh-seh-SEE-toh ah-YOO-dah)

Ar tai greitoji pagalba – Es una emergencia. (ehs OO-nah eh-mehr-HEHN-syah)

Aš pasiklydau – Estoy perdido/a (ehs-TOY pehr-DEE-doh/dah)

Aš pamečiau savo rankinę – Perdí mi bolsa/bolso/cartera. (pehr-DEE mee BOHL-sah / BOHL-soh / kahr-TEH-rah)

Aš pamečiau savo piniginę – Perdí la cartera/billetera. (pehr-DEE lah kahr-TEH-rah / bee-yeh-TEH-rah)

Man bloga – Estoy enfermo/a. (ehs-TOY ehn-FEHR-moh/mah)

Mane sužeidė – Estoy herido/a. (ehs-TOY heh-REE-doh/dah)

Man reikia daktaro pagalbos – Necesito un médico. (neh-seh-SEE-toh OON MEH-dee-coh)

Ar galėčiau pasinaudoti jūsų telefonu? – ¿Puedo usar su teléfono? (PWEH-doh oo-SAHR soo teh-LEH-foh-noh?)

Man reikia paskambinti į ambasadą – Necesito llamar a la embajada (neh-seh-SEE-toh yah-MAHR ah lah em-bah-HAH-dah)

SKAIČIAI

0 – cero (SEH-roh)

1 – uno (OO-noh)

2 – dos (dohs)

3 – tres (trehs)

4 – cuatro (KWAH-troh)

5 – cinco (SEEN-koh)

6 – seis (SEH_ees)

7 – siete (see-EH-teh)

8 – ocho (OH-choh)

9 – nueve (noo-EH-beh)

10 – diez (dee-EHS)

11 – once (OHN-seh)

12 – doce (DOH-seh)

13 – trece (TREH-seh)

14 – catorce (kah-TOHR-seh)

15 – quince (KEEN-seh)

16 – dieciséis (dee-EH-see-SEH-ees)

17 – diecisiete (dee-EH-see-see-EH-teh)

18 – dieciocho (dee-EH-see-OH-choh)

19 – diecinueve (dee-EH-see-NOO-EH-beh)

20 – veinte (VAIN-teh)

21 – veintiuno (VAIN-tee-OO-noh)

22 – veintidós (VAIN-tee-DOHS)

23 – veintitrés (VAIN-tee-TREHS)

30 – treinta (TRAIN-tah)

40 – cuarenta (kwah-REHN-tah)

50 – cincuenta (seen-KWEHN-tah)

60 – sesenta (seh-SEHN-tah)

70 – setenta (seh-TEHN-tah)

80 – ochenta (oh-CHEHN-tah)

90 – noventa (noh-BEHN-tah)

100 – cien (see-EHN)

200 – doscientos (dohs-see-EHN-tohs)

300 – trescientos (trehs-see-EHN-tohs)

500 – quinientos (kee-nee-EHN-tohs)

1,000 – mil (MEEL)

2,000 – dos mil (dohs MEEL)

1,000,000 – un millón (oon mee-YOHN)

LAIKAS

Dabar – ahora (ah-OH-rah)

Vėliau – después (dehs-PWEHS)

Prieš tai – antes (AHN-tehs)

Ryte – mañana (mah-NYAH-nah)

Po pietų/dieną – tarde (TAHR-deh)

Naktį – noche (NOH-cheh)

LAIKAS (valandos)

Pirma valanda (naktis) – la una de la madrugada; la una de la mañana (lah OOH-nah deh lah mah-droo-GAH-dah; lah OOH-nah deh lah mah-NYAH-nah)

Antra valanda (naktis) – las dos de la madrugada; las dos de la mañana (lahs DOHS deh lah mah-droo-GAH-dah; lahss DOHS deh lah mah-NYAH-nah)

Dešimta valanda (rytas) – las diez de la mañana (lahs dee-EHS deh lah mah-NYAH-nah)

Vidurdienis – mediodía; las doce de la mañana (meh-dee-oh-DEE-ah; lahs DOH-seh deh lah mah-NYAH-nah)

Pirma valanda (diena) – la una de la tarde (lah OOH-nah deh lah TAHR-deh)

Antra valanda (diena) – las dos de la tarde (lahs DOHS deh lah TAHR-deh)

Dešimta valanda (vakaras) – las diez de la noche (lahs dee-EHS deh lah NOH-cheh)

Vidurnaktis – medianoche; las doce de la noche (meh-dee-yah-NOH-cheh; lahs DOH-seh deh lah NOH-cheh)

DIENOS

Šiandien – hoy (oy)

Vakar – ayer (ah-YEHR)

Rytoj – mañana (mah-NYAH-nah)

Šią savaitę – esta semana (EHS-tah seh-MAH-nah)

Praeitą savaitę – la semana pasada (lah seh-MAH-nah pah-SAH-dah)

Kitą savaitę – la semana que viene (lah seh-MAH-nah keh BYEH-neh)

Pirmadienis – lunes (LOO-nehs)

Antradienis – martes (MAHR-tehs)

Trečiadienis – miércoles (MYEHR-koh-lehs)

Ketvirtadienis – jueves (WEH-vehs)

Penktadienis – viernes (VYEHR-nehs)

Šeštadienis – sábado (SAH-bah-doh)

Sekmadienis – domingo (doh-MEEN-goh)

MĖNESIAI

Sausis – enero (eh-NEH-roh)

Vasaris – febrero (feh-BREH-roh)

Kovas – marzo (MAR-soh)

Balandis – abril (ah-BREEL)

Gegužė – mayo (MAH-joh)

Birželis – junio (HOO-nyoh)

Liepa – julio (HOO-lyoh)

Rugpjūtis – agosto (ah-GOHS-toh)

Rugsėjis – septiembre (sehp-TYEHM-breh)

Spalis – octubre (ohk-TOO-breh)

Lapkritis – noviembre (noh-VYEHM-breh)

Gruodis – diciembre (dee-SYEHM-breh)

SPALVOS

Juoda – negro (NEH-groh)

Balta – blanco (BLAHN-koh)

Pilka – gris (GREES)

Raudona – rojo (ROH-hoh)

Mėlyna – azul (ah-SOOL)

Geltona – amarillo (ah-mah-REE-yoh)

Žalia – verde (BEHR-deh)

Oranžinė – naranja (nah-RAHN-hah), anaranjado (ah-nah-rahn-HA-doh)

Violetinė – púrpura (POOR-poo-rah) , morado (moh-RAH-doh), violeta (vee-oh-LEH-tah)

Rožinė – rosa (ROH-sah)

Ruda – marrón (mahr-ROHN)

TRANSPORTAS

Automobilis – carro(KAHR-roh), coche (KOH-cheh), auto (OW-toh)

Autobusas – autobús (ow-toh-BOOS), guagua (GWAH-gwah)

Lėktuvas – avión (ah-BYOHN), aeroplano (ah-eh-roh-PLAH-noh)

Sraigtasparnis – helicóptero (eh-lee-KOHP-teh-roh)

Traukinys – tren (trehn)

Metro – metro (MEH-troh)

Tramvajus – tranvía (trahns-BYAH)

Troleibusas – trole (TROH-leh), trolebús (troh-leh-BOOS)

Valtis – bote (BOH-teh)

Laivas – barco (BAHR-koh)

Keltas – transbordador (trahns-bohr-dah-DOHR)

Dviratis – bicicleta (bee-see-KLEH-tah)

Motociklas – motocicleta (moh-toh-see-KLEH-tah)

Kiek kainuoja bilietas į _____? – ¿Cuánto cuesta un billete (Spain) / pasaje (South America) / boleto (Mexico) a _____? (KWAHN-toh KWEHS-tah oon beeh-YEH-teh/pah-SAH-heh/boe-LAY-toe ___)

Prašau vieną bilietą į – Un boleto/pasaje a _____, por favor. (oon boh-LEH-toh/pah-SAH-heh ah _______, pohr fah-BOHR.)

Kur važiuoja šis traukinys/autobusas? – ¿A donde va este tren/autobús? (ah DOHN-deh bah EHS-teh trehn/ ow-toh-BOOS?)

Kur yra traukinys/autobusas važiuojantis į _____? – ¿Donde está el tren/autobús hacia _____? (DOHN-deh ehs-TAH ehl trehn/ ow-toh-BOOS ah-syah_____?)

KRYPTIS

Gal galite parodyti žemėlapyje? – ¿Puede enseñarme/mostrarme en el mapa? (PWEH-deh ehn-seh-NYAHR-meh/mohs-TRAHR-meh ehn ehl MAH-pah?)

Gatvė – calle (KAH-yeh)

Pasukti į kairę – Gire/doble/da vuelta a la izquierda. (HEE-reh/DOH-bleh/dah VWEHL-tah ah lah ees-KYEHR-dah)

Pasukti į dešinę – Gire/doble/da vuelta a la derecha. (HEE-reh/DOH-bleh/dah VWEHL-tah ah lah deh-REH-chah)

Kairė – izquierda (ees-KYEHR-dah)

Dešinė – derecha (deh-REH-chah)

Šiaurė – norte (NOHR-teh)

Pietūs – sur (soor)

Rytai – este (EHS-teh)

Vakarai – oeste (ooh-EHS-teh)

BŪSTAS

Ar turite laisvų kambarių? – ¿Hay habitaciones libres? (ai ah-bee-tah-SYOH-nehs LI-brehs?)

Kiek kainuoja kambarys vienam žmogui/dviem žmonėms? – ¿Cuanto cuesta una habitación para una persona/para dos personas? (KWAHN-toh KWEHS-tah OO-nah ah-bee-tah-SYOHN PAH-rah OO-nah pehr-SOH-nah/PAH-rah dohs pehr-SOH-nahs?)

Ar kambaryje yra…? – ¿La habitación viene con….? (lah ah-bee-tah-SYOHN BYEH-neh kohn?)

…paklodės? – …sábanas? (SAH-bah-nahs?)

…vonios kambarys? – …un baño? (oon BAH-nyoh?)

…telefonas? – …un teléfono? (oon teh-LEH-foh-noh?)

…televizorius? – …un televisor? (oon teh-leh-vee-SOHR?)

…dvigulė lova? – …una cama de matrimonio? (OO-nah KAH-mah mah-tree-MOH-nyoh?)

…viengulė lova? – …una cama sola? (OO-nah KAH-mah SOH-lah?)

Ar galiu pamatyti kambarį? – ¿Puedo ver la habitación primero? (PWEH-doh vehr lah ah-bee-tah-SYOHN pree-MEH-roh?)

Aš apsistosiu _____ naktis – Me quedaré ______ noche(s). (meh keh-dah-REH ___ NOH-cheh(s))

Ar turite seifą? – ¿Hay caja fuerte? (eye KAH-hah FWEHR-teh?)

Ar pusryčiai/vakarienė įskaičiuoti? – ¿El desayuno/la cena va incluido/a? (ehl deh-sah-YOO-noh/lah SEH-nah bah een-kloo-WEE-doh/ah?)

Kuria valandą pusryčiai/vakarienė?- ¿A qué hora es el desayuno/la cena? (ah KEH OH-rah ehs ehl deh-sah-YOO-noh/lah SEH-nah?)

Prašau išvalyti mano kambarį – Por favor, limpie mi habitación. (pohr fah-BOHR, LEEM-pyeh mee ah-bee-tah-SYOHN)

Ar galite mane prikelti _____ valandą? – ¿Puede despertarme a las _____? (PWEH-deh dehs-pehr-TAHR-meh ah lahs)

Aš norėčiau išsiregistruoti – Quiero dejar el hotel. (KYEH-roh deh-HAHR ehl oh-TEHL)

PINIGAI

Ar jūs priimate Amerikos/Australijos/Kanados dolerius? – ¿Aceptan dólares estadounidenses/australianos/canadienses? (ah-SEHP-tahn DOH-lah-rehs ehs-tah-dow-oo-nee-DEHN-sehs/ows-trah-LYAH-nohs/kah-nah-DYEHN-sehs?)

Ar jūs priimate Didžiosios Britanijos svarus? – ¿Aceptan libras esterlinas británicas? (ah-SEHP-tahn LEE-brahs ehs-tehr-LEE-nahs bree-TAH-nee-kahs?)

Ar jūs priimate eurus? – ¿Aceptan euros? (ah-SEHP-tahn eh-OO-rohs?)

Ar jūs priimate kreditines korteles? – ¿Aceptan tarjeta de crédito? (ah-SEHP-tahn tahr-HEH-tah deh KREH-dee-toh?)

Ar galite iškeisti pinigus? – ¿Me puede cambiar dinero? (meh PWEH-deh kahm-BYAHR dee-NEH-roh?)

Kur aš galėčiau išsikeisti pinigus? – ¿Dónde puedo cambiar dinero? (DOHN-deh PWEH-doh kahm-BYAHR dee-NEH-roh?)

Koks yra valiutos keitimo kursas? – ¿A cuánto está el cambio? (ah KWAHN-toh ehs-TAH ehl KAHM-byoh?)

Man reikia monetų – Necesito monedas. (neh-seh-SEE-toh moh-NEH-dahs)

VALGIS

Lėkštė – plato (PLAH-toh)

Dubenėlis – tazón/cuenco (tah-SOHN/KWEHN-koh)

Šaukštas – cuchara (koo-CHAH-rah)

Šakutė – tenedor (teh-NEH-dohr)

Stiklinė (gėrimui) – vaso/copa (BAH-soh/KOH-pah)

Peilis – cuchillo (koo-CHEE-yoh)

Puodelis – taza (TAH-sah)

Lėkštutė – platillo (plah-TEE-yoh)

Servėtėlė – servilleta (sehr-bee-YEH-tah)

Reikia stalo vienam/dviems žmonėms – Una mesa para una persona/dos personas, por favor. (OO-nah MEH-sah pah-rah OO-nah pehr-SOH-nah / dohs pehr-SOH-nahs pohr fah-BOHR)

Ar galiu pažiūrėti į valgiaraštį? – ¿Puedo ver el menú, por favor? (PWEH-doh behr ehl meh-NOO pohr fah-BOHR?)

Ar galiu pažiūrėti į virtuvę? – ¿Puedo entrar a la cocina? (PWEH-doh ehn-TRAHR ah lah koh-SEE-nah?)

Aš esu vegetaras – Soy vegetariano/-na. (soy beh-heh-tah-RYAH-noh/-nah)

Aš nevalgau kiaulienos – No como cerdo. (noh KOH-moh SEHR-doh)

Aš valgau tik košerinį maistą – Sólo como comida kosher. (SOH-loh KOH-moh koh-MEE-dah koh-SHEHR) (In a restaurant they will stare at you, since „kosher“ is as Spanish as „empanada“ is English.)

Pusryčiai – desayuno (deh-sah-YOO-noh)

Pietūs – comida (koh-MEE-dah) (Spain, Mexico), almuerzo (ahl-MWEHR-soh) (South America)

Vakarienė – cena (SEH-nah) (everywhere)

Užkantis – bocado (boh-KAH-doh)

Aš norėčiau _____ – Quiero _____ (KYEH-roh)

Vištienos – pollo (POH-yoh)

Jautienos – ternera (tehr-NEH-rah), vacuno (bah-KOO-noh), res (rehss)

Žuvies – pescado (pehs-KAH-doh)

Kumpio – jamón (hah-MOHN)

Dešros – salchicha (sahl-CHEE-chah), vienesa (byeh-NEH-sah)

Sūrio – queso (KEH-soh)

Kiaušinių – huevos (oo-WEH-bohs)

Salotų – ensalada (ehn-sah-LAH-dah)

Šviežių daržovių – verduras (frescas) (behr-DOO-rahs (FREHS-kahs))

Šviežių vaisių – fruta (fresca) (FROO-tah (FREHS-kah))

Duonos – pan (pahn)

Ar galėčiau užsisakyti stiklinę _____? – ¿Me puede poner/traer un vaso de _____? (meh PWEH-deh poh-NEHR/trah-EHR oon BAH-soh deh?)

Ar galėčiau užsisakyti puodelį _____? – ¿Me puede poner/traer una taza de _____? (meh PWEH-deh poh-NEHR/trah-EHR OO-nah TAH-sah deh?)

Ar galėčiau užsisakyti butelį _____? ¿Me puede poner/traer una botella de _____? (meh PWEH-deh poh-NEHR/trah-EHR OO-nah boh-TEH-yah deh?)

Kavos – café (kah-FEH)

Arbatos – té (TEH)

Sulčių – zumo (THOO-mo) (Spain), jugo (HOO-goh) (South America)

Vandens – agua (AH-gwah)

Alaus – cerveza (sehr-VAY-sah)

Raudono/balto vyno – vino tinto/blanco (BEE-noh TEEN-toh/BLAHN-koh)

Atsiprašau, padavėja? (norint atkreipti dėmesį) – ¡camarero! (kah-mah-REH-roh) (Spain), ¡mesero! (meh-SEH-roh) (Latin America), ¡mozo! (MOH-zoh) (Argentina)

Buvo labai skanu – Estaba delicioso/muy bueno/muy rico. (Arg.) (ehs-TAH-bah deh-lee-SYOH-soh/MOO-ee BWEH-noh/MOO-ee REE-koh)

Prašau sąskaitą – La cuenta, por favor. (lah KWEHN-tah, pohr fah-BOHR)

BARAI/KLUBAI

Baras – barra (BAHR-rah)

Taverna/pub‘as – taberna (tah-BEHR-nah)

Klubas – club (kloob)

Ar galime čia pašokti? – ¿Podríamos bailar aquí? (poh-DREE-ah-mohs BAI-lahr ah-KEE?)

Prašau alaus/du alaus – Una cerveza/dos cervezas, por favor. (OO-nah sehr-BEH-sah/dohs sehr-BEH-sahs, pohr FAH-bohr)

Stiklinę raudono/balto vyno – Un vaso de vino tinto/blanco. (oon BAH-soh deh BEE-noh TEEN-toh/BLAHN-koh)

Butelis – Una botella. (OO-nah boh-TEH-yah)

Viskis – whisky (WEES-kee)

Degtinė – vodka (BOHD-kah)

Romas – ron (rohn)

Vanduo – agua (AH-gwah)

Apelsinų sultys – jugo de naranja (HOO-goh deh NAH-rahn-hah)

APSIPIRKINĖJIMAS

Kiek kainuoja ši prekė – ¿Cuánto cuesta? (KWAHN-toh KWEHS-tah?)

Per brangu – Es demasiado caro. (ehs deh-mah-MYAH-doh KAH-roh)

Brangu – caro (KAH-roh)

Pigu – barato (bah-RAH-toh)

Aš negaliu sau to leisti – Es muy caro para mí. (ehs MOO-ee KAH-roh PAH-rah mee)

Aš šito nenoriu – No lo quiero. (noh loh KYEH-roh)

Gerai, as pirksiu – De acuerdo, me lo llevaré. (deh ah-KWEHR-doh, meh loh yeh-bah-REH)

Man reikia…Necesito… (neh-seh-SEE-toh)

…baterijų – …pilas/baterías (PEE-lahs/bah-teh-REE-ahs)

…prezervatyvų – …preservativos/condones. (preh-sehr-bah-TEE-bohs/ kohn-DOH-nehs)

…rašiklio – …una pluma/ un bolígrafo. (OO-nah PLOO-mah/ oon boh-LEE-grah-foh)

…atvirutės – …una postal. (OO-nah pohs-TALH)

…šampūno – …champú. (chahm-POO)

…dantų šepetėlio – … un cepillo de dientes. (oon seh-PEE-yoh deh DYEHN-tehs)

…dantų pastos – …pasta de dientes. (PAHS-tah deh DYEHN-tehs)

…skečio – …un paraguas/una sombrilla (oon pah-RAH-gwahs/ OO-nah sohm-BREE-yah)

…rašomojo popieriaus – …papel para escribir. (pah-PEHL PAH-rah ehs-kree-BEER)

PAGALBA

Padėkit! – ¡Socorro!, ¡Ayuda! (soh-KOHR-roh, ah-YOO-dah)

Atsargiai! – ¡Cuidado!, ¡Ojo! (kwee-DAH-doh, OH-hoh)

Ugnis! – ¡Fuego! (FWEH-goh)

Eik šalin! – ¡Márchese!, ¡Váyase! (MAHR-cheh-seh, BAH-yah-seh)

Vagis! – ¡Ladrón! (lah-DROHN)

Sulaikykit vagį! – ¡Para ladrón! (PAH-rah lah-DROHN)

Policija! – ¡Policía! (poh-lee-SEE-ah)

Call the police!

Kur yra policijos stotis? – ¿Dónde está la comisaría? (DOHN-deh ehs-TAH lah koh-mee-sah-REE-ah?)

Ar galite man padėti, prašau? – ¿Puede usted ayudarme por favor? (PWEH-deh oos-TEHD ah-yoo-DAHR-meh pohr fah-BOHR?)

Ar galiu pasinaudoti jūsų telefonu? – ¿Podría yo usar su teléfono/móbil? (poh-DREE-ah yoh oo-SAHR soo teh-LEH-foh-noh/MOH-beel?)

Kur yra tualetas? – ¿Dónde están los servicios? (DOHN-deh ehs-TAHN lohs sehr-VEE-syohs)

Leave a Reply

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Kelionių žemėlapis

Travel map

My Flightdiary.net profile

Naujausi komentarai